دسته ای برای تصاویر موضوعی مختلف

صادق، واحد نمونه نظارت در سال ۱۳۹۵

صادق، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۶

صادق، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۵

آزمایشگاه مدرن و مجهز صادق

نمایشگاه آگروفود۲۰۱۶

تصاویر کارخانه محصولات غذایی صادق