شهدین در نمایشگاه بین المللی سئول کره

دفتر اداری شهدین

صادق، واحد نمونه نظارت در سال ۱۳۹۵

صادق، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۶

صادق، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۵

بازدید مهندسین فروش از مجموعه شهدین