صادق ، واحد نمونه نظارت در سال 1395

صادق ، واحد نمونه نظارت در سال ۱۳۹۵

صادق ، واحد نمونه نظارت در سال ۱۳۹۵

مشاهده


صادق ، واحد نمونه استاندارد در سال 1396

صادق ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۶

صادق ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۶

مشاهده


تندیس-حمایت-حقوق-مصرف-کنندگان

تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مشاهده


آزمایشگاه مدرن و مجهز صادق

آزمایشگاه مدرن و مجهز صادق

آزمایشگاه مدرن و مجهز صادق

مشاهده


صادق ، واحد نمونه استاندارد در سال 1395

صادق ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۵

صادق ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۵

مشاهده


بازدید مهندس جمیع از مجموعه صادق

بازدید مهندس جمیع از مجموعه صادق

بازدید مهندس جمیع از مجموعه صادق

مشاهده


مجموعه تصاویر کارخانه

مجموعه تصاویر کارخانه

مجموعه تصاویر کارخانه، آزمایشگاه مدرن، انبار و محیط اداری

مشاهده